Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 
ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ

 

          Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања, Висока техничка школа струковних студија у Нишу је 2008. године, акредитовала, на специјалистичким студијама, студијски програм Индустријска екологија.
          Овај студијски програм је настао као последица потребе да се идентификују, разумеју и објасне утицаји модерних индустријских система на животну средину и да се спроведе стратегија за редукцију тих утицаја.
          Садржај студијског програма рађен је у складу са Стандардима за акредитацију студијских програма, које је донео Национални савет за високо образовање. Студијски програм је у трајању од једне године (два семестра-60 ЕСПБ) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила стручњака.
          Приликом акредитације, циљ постојања овог студијског програма био је јасно постављен и истакнут, а то је оспособљавање кадрова за укључивање у радни процес и квалитетно и компетентно обављање делатности из савремене научне дисциплине – Индустријске екологије.
          Другим речима, основни или примарни циљ студијског програма је стицање општих и стручних знања и вештина из области која се бави проучавањем и дефинисањем интеракције између индустријских и еколошких система, као и промовисањем одрживог развоја индустрије на локалном, регионалном и глобалном  нивоу.
          Поред конкретних, постављени су и следећи општи циљеви судијског програма: усклађеност са поставкама Болоњског процеса, високи степен вертикалне и хоризонталне мобилности студената, теренска настава и практична реализација пројеката, тимски рад  итд.
          Поред циљева, постављени су и очекивани исходи учења. Студенти су након завршетка студија оспособљени за примену савремених техничко-технолошких метода и техника у циљу решавања различитих проблема и задатака из области индустријске екологије при чему ће њихово теоријско и практично знање бити интегрисано. Свршени студенти имају развијен системски поглед на однос између индустријских и еколошких система и способност редуковања утицаја индустријских система на природне екосистеме. Такође, биће у стању и да изврше мултидисциплинарни приступ проблемима и стварање ефикасног индустријског система по угледу на одрживе екосистеме.
          Генерално, очекивани исход учења је да се студент у току студија практично и теоријски оспособљава да постане добар инжењер струке у пракси.

 

КАЛЕНДАР РАДА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
КУРИКУЛУМ

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

мр Бобан Цветановић
др Александра Боричић
др Аница Милошевић
мр Слађана Недељковић
мр Милош Ристић
др Драган Николић
РАСПОРЕДИ
 
НАСТАВЕ
КОНСУЛТАЦИЈА
ИСПИТА
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА

Списак предузећа у којима се одрађује стручна пракса

 

- Машински факутет - Ниш

 

 

Уговори о пословно техничкој сарадњи

 

- Републичка привредна комора Ниш

- Cluster NICAT

- Иновациони центар

 

БИБЛИОТЕКА

 

Листа библиотечких јединица

НОВОСТИ - ОБАВЕШТЕЊА - DOWNLOAD

 

УПУТСТВО О ФОРМИ ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
САМОВРЕДНОВАЊЕ
NEWS

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш